et_pb_section

Gastroodpad je surovina. Dejte mu druhou šanci

Zrecyklujeme ho na novou čistou energii

ZPRACOVÁVÁME BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Využíváme ho nízkoemisně a ekologicky

fertilizer

Vracíme živiny do půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

green_shield

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde těžko zpracovatelné.

Odpad i veškerou vyprodukovanou energii využíváme s maximální efektivitou.

flame

Vyrábíme bioplyn

Ze kterého vyrábíme elektrickou energii a teplo.

V rámci strategického plánování se EFG Vyškov BPS zaměřuje také na výrobu biometanu. 

Jednotku výroby předpokládá instalovat v horizontu následujících tří let. 

recycle

Kompletní služby

Zajišťujeme svoz odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.

Zajišťujeme také svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném prostoru.

lightbulb

Pro vás je to odpad. Pro nás je to surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky do oběhu. Stanice EFG Vyškov BPS je moderní zařízení pro zpracování gastroodpadu ve Vyškově.

LIKVIDACE ODPADŮ

V EFG Vyškov BPS využíváme biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalových materiálů.
Kompletní seznam zpracovávaných odpadů a informace o ceně jejich likvidace naleznete níže.

Přijímáme tyto odpady

  • Potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • Jedlé tuky a oleje
  • Gastroodpady (školní a závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • Odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Kaly

cena za likvidaci

Cena za likvidaci odpadu bude stanovena na základě množství a vlastností předávaného odpadu. Konkrétní cena se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu nás kontaktujte zde.

Seznam přijímaných odpadů:

 

Katalogové číslo Druhy odpadů
02 01 01 Kaly z praní a čištění
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zvířecí trus, moč, hnůj
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 02 01 Kaly z praní a čištění
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod
02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpad z destilace lihovin
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod
19 09 02 Kaly z čiření vody
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 04 Kaly ze septiků a žump

 

lorry

Svoz a nádoby na odpad

Pokud nejste plně vybavení odpadovými nádobami, nabízíme vám zajištění svozu odpadu, poskytnutí nádob na sběr odpadu u vás a čištění nádob při výměně v našem zařízení ve Vyškově.

Svoz kontejnerů a sběrných nádob zajišťujeme na základě vašich potřeb pravidelně, či na vyžádání. Nabízíme vám poskytnutí velkoobjemových kontejnerů a popelnic. Jsme připraveni zajistit i svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném nákladním prostoru.

cycle

Ekologický goodwill

Nabízíme vám ekologickou a smysluplnou cestu odstranění odpadu v EFG Vyškov BPS, která je plně v souladu s legislativou České republiky a EU.

Způsob zpracování odpadu v EFG Vyškov BPS je technologicky nejvyspělejší a k životnímu prostředí nejšetrnější, který v ČR existuje. Využíváním našeho zařízení pro odstranění vašeho odpadu přispějete k ochraně ekologických hodnot, na které se v dnešní době právem klade velký důraz. I touto formou se pak můžete prezentovat a budovat tak dobré jméno vaší společnosti či značky.

EFG Vyškov BPS

Bioplynová stanice ve Vyškově (EFG Vyškov BPS s.r.o.) je projektem společnosti Energy financial group a.s., který vznikl za účelem ekologického odstranění a energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci České republiky zcela výjimečný, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně jejich obalů.

O BIOPLYNOVÉ STANICI

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 11 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca 1 700 000 Nm³ bioplynu a 8 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti nás jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu v České republice.

SVOZ ODPADU PRO OBCE A FIRMY

Zajišťujeme rozmístění a svoz nádob nejen na gastroodpad pro partnerské obce a firmy v rámci České republiky. Zaměřujeme se na Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů naleznete zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

CO JSOU GASTROODPADY?

Gastroodpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

odpady

NAŠE VIZE

Technologie EFG Vyškov BPS je založena na principu oběhového hospodářství. Bioplynová stanice je energeticky zcela nezávislá a je zde možné ekologicky likvidovat a maximálně využívat široké spektrum odpadů. Budujeme místo, které v rámci České republiky funguje jako ukázka nových směrů v materiálovém a energetickém využívání odpadů.

Pracujeme na zkvalitnění procesu anaerobní fermentace, na efektivnějším využití bioplynu a na nových technologiích, které umožní zpracovat nové druhy odpadu.

KONTAKT

Ondřej Černý

Ondřej Černý

ředitel divize EFG Logistics

Pavel Bureš

Pavel Bureš

technický ředitel EFG

Tomáš Grošek

Tomáš Grošek

vedoucí provozu