Gastro odpad je surovina. Dejte mu druhou šanci

Zrecyklujeme ho na novou čistou energii

Vracíme živiny do půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde těžko zpracovatelné.

Odpad i veškerou vyprodukovanou energii využíváme s maximální efektivitou.

Vyrábíme bioplyn

Ze kterého vyrábíme elektrickou energii a teplo.

V rámci strategického plánování se EFG Vyškov BPS zaměřuje také na výrobu biometanu. 

Jednotku výroby předpokládá instalovat v horizontu následujících tří let. 

Kompletní služby

Zajišťujeme svoz odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.

Zajišťujeme také svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném prostoru.

r

Pro vás je to odpad. Pro nás surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky do oběhu. EFG Vyškov BPS je moderní energetické centrum recyklace bioodpadů ve Vyškově.

PŘÍJEM ODPADŮ

ZPRACOVÁNÍ BRO

V EFG Vyškov BPS dokážeme využít veškerý biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalových materiálů. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů
a ceny jejich likvidace naleznete níže.

Přijímáme tyto odpady

  • potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • jedlé tuky a oleje
  • gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • kaly

Cena

Cena za likvidaci odpadu bude stanovena na základě množství a vlastností předávaného odpadu. Konkrétní cena za likvidaci odpadu se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodního ředitele Ondřeje Černého telefonicky na čísle 736 138 100 nebo e-mailem na adrese o.cerny@efg-rapotin.cz.

 

Příjem odpadů probíhá v pracovní dny (tj. od pondělí do pátku) od 07:00 do 15:00 hodin.

Svoz a nádoby na odpad

Pokud nejste plně vybavení odpadovými nádobami, nabízíme vám zajištění svozu odpadu, poskytnutí nádob na sběr odpadu u vás a čištění nádob při výměně v našem zařízení ve Vyškově.

Svoz kontejnerů a sběrných nádob zajišťujeme na základě vašich potřeb pravidelně, či na vyžádání. Nabízíme vám poskytnutí velkoobjemových kontejnerů a popelnic. Jsme připraveni zajistit i svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném nákladním prostoru.

Ekologický goodwill

Nabízíme vám ekologickou a smysluplnou cestu odstranění odpadu v EFG Vyškov BPS, která je plně v souladu s legislativou České republiky a EU.

Způsob zpracování odpadu v EFG Vyškov BPS je technologicky nejvyspělejší a k životnímu prostředí nejšetrnější, který v ČR existuje. Využíváním našeho zařízení pro odstranění vašeho odpadu přispějete k ochraně ekologických hodnot, na které se v dnešní době právem klade velký důraz. I touto formou se pak můžete prezentovat a budovat tak dobré jméno vaší společnosti či značky.

EFG Vyškov BPS

BIOPLYNOVÁ STANICE VYŠKOV

Bioplynová stanice Vyškov (EFG Vyškov BPS) je projektem společnosti Energy financial group, který vznikl za účelem ekologického odstranění a energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci České republiky zcela výjimečný, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně jejich obalů.

O BIOPLYNOVÉ STANICI

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 11 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca. 1 700 000 Nm³ bioplynu a 8 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti nás jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu.

SAMOSPRÁVA

SYSTÉM SVOZU ODPADU

Zařízením Olomouckého kraje a zařízením obcí v Olomouckém kraji nabízíme naši dostatečnou volnou kapacitu zpracování GASTRO odpadu a BIO odpadu. Pro naplnění tohoto účelu jsme zajistili systém svozu odpadu ze sběrných míst, kterými pokrýváme celý Olomoucký kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů ke stažení zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

CO JSOU GASTRO ODPADY

GASTRO odpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech a v obchodních sítích. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodníka Ondřeje Černého telefonicky na čísle 736 138 100 nebo e-mailem na adrese o.cerny@efg-rapotin.cz.

NAŠE VIZE

ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST

Naší vizí je čistá technologie podle principu oběhového hospodářství. Chceme vybudovat místo, které bude energeticky zcela nezávislé a kde bude možné ekologicky likvidovat a maximálně využívat široké spektrum odpadů. Místo, které jako první v České republice bude fungovat jako ukázka a reference nových směrů v materiálovém a energetickém využívání odpadů.

Pracujeme na zkvalitnění procesu anaerobní fermentace, na efektivnějším využití bioplynu a na nových technologiích, které umožní zpracovat nové druhy odpadu.

KONTAKT

Ondřej Černý

Ondřej Černý

ředitel divize EFG Logistics

Tomáš Grošek

Tomáš Grošek

vedoucí provozu